gbpserniki@op.pl
wola1.brzostowka@op.pl
filianowawola@int.pl

gbpserniki@op.pl
wola1.brzostowka@op.pl
filianowawola@int.pl

gbpserniki@op.pl
wola1.brzostowka@op.pl
filianowawola@int.pl

gbpserniki@op.pl

wola1.brzostowka@op.pl

filianowawola@int.pl

Strona została stworzona przy wykorzystaniu kreatora stron www WebWave

INFORMACJA W SPRAWIE WYZNACZENIA INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Sernikach informuje, że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminnej Bibliotece Publicznej w Sernikach oraz jej filiach w Brzostówce, w Nowej Woli i w Woli Sernickiej jest Pani Ewa Palus - email: inspektor@cbl24.pl oraz Zastępcą Inspektora Ochrony Danych jest Pani Agnieszka Błaziak - email: agnieszka.blaziak@cbi24.pl

 

 

KLAUZULE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO
Z ART. 13 RODO

 

Klauzula informacyjna - przesłanka umowy

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. U. UE. L. 2016.119.1 ze zm.) informujemy iż:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Sernikach (Serniki 76A, 21-107 Serniki, tel. kontaktowy 81 855 53 00).

 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji umowy cywilnoprawnej.

 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym w przepisach archiwalnych.

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b ww. rozporządzenia.

 6. Odbiorcami Państwa danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 8. Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy cywilnoprawnej. Osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości zawarcia umowy.

 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

 

 

Klauzula informacyjna - przesłanka przepis prawa

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dz. U. UE. L. 2016.119.1 ze zm.) informujemy iż:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gminna Biblioteka Publiczna w Sernikach (Serniki 76A, 21-107 Serniki, tel. kontaktowy 81 855 53 00).

 2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.

 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celów z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym w przepisach archiwalnych.

 5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c ww. rozporządzenia.

 6. Odbiorcami Państwa danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora.

 7. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

  • dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia swoich danych, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych;

  • wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. do Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie podlegają Państwo decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.  

gbpserniki@op.pl
wola1.brzostowka@op.pl
filianowawola@int.pl

gbpserniki@op.pl
wola1.brzostowka@op.pl
filianowawola@int.pl

Gminna Biblioteka

Publiczna

w Sernikach