MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ 

ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
 
 

Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego

Nazwa i adres podmiotu publicznego

Gminna Biblioteka Publiczna w Sernikach zs. w  Sernikach - Kolonii  Serniki Kolonia 51i 21-107 Serniki

Numer identyfikacyjny REGON

29112431197658

 

Stan w dniu 01.01.2021 r. 

Termin przekazania: do 31.03.2021 r.

 
Dane kontaktowe
  • E-mail sekretariatu podmiotu: gbpserniki@op.pl

  • E-mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz: gbpserniki@op.pl

  • Telefon kontaktowy: 

  • Data: 03.03.2021

  • Miejscowość: Serniki

 
Lokalizacja siedziby podmiotu:
  • Województwo - WOJ. LUBELSKIE

  • Powiat - Powiat lubartowski

  • Gmina - Serniki (gmina wiejska)

 

 

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
 [ X ] 2) wojewody

 

Dział 1. Dostępność architektoniczna 

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów:

4

1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne ?
[ X ] TAK
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?
[ X ] TAK
3. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?
[ X ] TAK
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie korzystającej z psa asystującego?
{X} NIE
5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków) osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?
[ X ] TAK
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej
Opis dostępności wejścia do budynku : Wejście z chodnika do budynku bez utrudnień. Swobodne poruszanie się przez osobę na wózku możliwe jest na parterze budynku. Brak drzwi automatycznie otwieranych. Opis dostępności korytarzy, schodów korytarze i pomieszczenia Biblioteki umożliwiają swobodne poruszanie osób na wózkach inwalidzkich.

 

Dział 2. Dostępność cyfrowa 

1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

Liczba stron: 1

Liczba aplikacji: 0

Strony internetowe i aplikacje mobilne, dla których podmiot posiada deklarację dostępności

https://bibliotekaserniki.pl/

status [ X ] Częściowo zgodna

ID a11y-data-sporzadzenie 2021-02-03

2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności

Liczba stron: 0

Liczba aplikacji: 0

Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:

Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej

Na dzień 01.01.2021 strona internetowa http://bibliotekaserniki.mywebzz.com nie była zgodna z UdC. W dniu 02.03 2021 r. została zmieniona strona internetowa http://bibliotekaserniki.mywebzz.com na nowa stronę https://bibliotekaserniki.pl/, która jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Nowa strona jest w trakcie dostosowywania i rozwijania celem uzyskania coraz większej dostępności. 

 

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna

1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych

sposobów/środków wspierających komunikowanie się?

a. Kontakt telefoniczny [ X ] TAK

b. Kontakt korespondencyjny [ X ] TAK

c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS lub komunikatorów internetowych [ X ] TAK.

d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych [ X ] NIE

e. Przesyłanie faksów [ X ] NIE

f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online) [ X ] NIE

g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty [ X ] NIE

h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) [ X ] NIE

2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?

[ X ] NIE

Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych: 1.

3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:

a. tekstu odczytywalnego maszynowo? [ X ] NIE

b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo? [ X ] NIE

c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)? [ X ] TAK

4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r. do 01.01.2021 r. – na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami możliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?

[ X ] NIE

 

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby?
[ X ] NIE
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?
[ X ] NIE
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?
[ X ] NIE
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej?
[ X ] NIE 

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

gbpserniki@op.pl
wola1.brzostowka@op.pl
filianowawola@int.pl

gbpserniki@op.pl
wola1.brzostowka@op.pl
filianowawola@int.pl

Gminna Biblioteka

Publiczna

w Sernikach

gbpserniki@op.pl
wola1.brzostowka@op.pl
filianowawola@int.pl

gbpserniki@op.pl
wola1.brzostowka@op.pl
filianowawola@int.pl

gbpserniki@op.pl
wola1.brzostowka@op.pl
filianowawola@int.pl

gbpserniki@op.pl

wola1.brzostowka@op.pl

filianowawola@int.pl

Strona została stworzona przy wykorzystaniu kreatora stron www WebWave