gbpserniki@op.pl
wola1.brzostowka@op.pl
filianowawola@int.pl

gbpserniki@op.pl
wola1.brzostowka@op.pl
filianowawola@int.pl

gbpserniki@op.pl
wola1.brzostowka@op.pl
filianowawola@int.pl

gbpserniki@op.pl

wola1.brzostowka@op.pl

filianowawola@int.pl

Strona została stworzona przy wykorzystaniu kreatora stron www WebWave

Gminna Biblioteka Publiczna w Sernikach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Sernikach.

Data publikacji strony internetowej: 2021-02-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-08.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • Na stronie nie zapewniono alternatywy dla treści nietekstowej,
  • Elementy nawigacyjne polegają właściwościach zmysłowych,
  • Strona używa grafik aby przedstawić tekst,
  • Zwiększając odstępy w tekście następuje utrata treści,
  • Na stronie nie istnieją mechanizmy pozwalające na pominięcie bloków,
  • Nie zawarto tytułu opisowego strony internetowej,
  • Na stronie internetowej nie zawarto celu linków w kontekście,
  • Na stronie brak możliwości zlokalizowania podstron na wiele sposobów,
  • Brak widocznego fokusu aktualnie zaznaczonych elementów.

 

Wyłączenia:

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-03. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację poddano ostatnio przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-14. Deklarację zaktualizowano na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Centrum Bezpieczeństwa Informatycznego.

 

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Stefaniak Gruchała, gbpserniki@op.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 85-55-300. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Gminna Biblioteka Publiczna w Sernikach,

Serniki 51i, 21-107 Serniki

  1. W budynku znajduje się 1 wejście dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
  2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości.
  3. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
  6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  7. Toaleta  przystosowana  dla osób niepełnosprawnych.
  8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Sernikach - Filia w Brzostówce,

Brzostówka 23, 21-107 Serniki

  1. W budynku znajdują się 2 wejścia. Jest podjazd dla wózków. Strefa kontroli w postaci ochrony budynku.
  2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
  3. Jest pochylnia. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
  6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  7. Są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Sernikach - Filia w Nowej Woli,

Nowa Wola 95C, 21-107 Serniki

  1. W budynku znajduje się 1 wejście. Jest podjazd dla wózków. Strefa kontroli w postaci ochrony budynku.
  2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
  3. Jest pochylnia. Brak platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
  6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  7. Są toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

 

Gminna Biblioteka Publiczna w Sernikach - Filia w Woli Sernickiej,

Wola Sernicka 243, 21-107 Serniki

  1. W budynku znajduje się 1 wejście. Brak podjazdu dla wózków. Strefa kontroli w postaci ochrony budynku.
  2. Brak windy. Schody i korytarze spełniają normy szerokości. Schody mają spocznik.
  3. Brak pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
  4. Brak miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
  5. Prawo wstępu z psem asystującym nie zostało uregulowane.
  6. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  7. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
  8. Jest możliwość wyjścia do osoby niepełnosprawnej.

 

Aplikacje mobilne

Brak aplikacji mobilnych.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI 

gbpserniki@op.pl
wola1.brzostowka@op.pl
filianowawola@int.pl

gbpserniki@op.pl
wola1.brzostowka@op.pl
filianowawola@int.pl

Gminna Biblioteka

Publiczna

w Sernikach